Mokymosi tikslai


Mokymosi tikslas yra siekiamo rezultato išraiška. Mokymosi tikslai gali būti formuluojami visam kursui, kurso daliai, ar konkrečiai užduočiai. Mokymosi tikslo formuluotė atspindi galutinę besimokančiojo elgseną, apibūdina, kokiomis sąlygomis ši elgsena pasireiškia bei apibrėžia tos elgsenos pasireiškimo minimumą.

Kodėl tai yra svarbu?

Mokymosi tikslų bei rezultatų apibrėžimas padeda besimokančiajam suprasti ko siekiama, o kurso rengėjui arba kuratoriui - kaip planuoti kursą, nes priklausomai nuo mokymosi tikslo ir siekiamo rezultato bus parenkamas kurso turinys, formos ar veiklos bei įvertinimo metodai. Todėl mokymosi tikslų ir siekiamų rezultatų formulavimas palengvina darbą ir besimokančiajam, ir kurso rengėjui ar kuratoriui.

Bendrieji ir specifiniai mokymosi tikslai

Bendrieji mokymosi tikslai yra susiję su siekiamu rezultatu ir veiklomis, jų siekiant, bet jų nedetalizuoja. Specifiniai mokymosi tikslai tiesiogiai nurodo veiksmus, siekiant rezultato bei apibrėžia mokymosi organizavimo bei vertinimo metodus.

Kaip suformuluoti mokymosi tikslus?

Tikslą reikia aiškiai ir tiksliai aprašyti, nurodant besimokančiojo veiksmus ir elgesį. Mokymosi tikslas turi būti išmatuojamas laiko, vietos, kiekio, dažnumo ir t.t. kategorijų atžvilgiu.

Rekomenduojama vadovautis S.M.A.R.T. kriterijais – t.y. mokymosi rezultatas turi būti konkretus (angl. Specific), išmatuojamas (angl. Measurable), įgyvendinamas (angl. Achievable), aktualus (angl. Relevant) ir apribotas laike (angl. Timed). “S” taip pat galima interpretuoti kaip nukreiptas į studentą/ besimokantįjį (angl. Student-centred) (akcentuojantis tą faktą, kad mokymosi rezultatai turėtų specifikuoti besimokančiojo, o ne kuratoriaus, veiksmus/ veiklas).

Tinkamai suformuluotas mokymosi tikslas:

  • apibūdina žinias ar mokėjimus, kuriuos turi įgyti besimokantysis; jo nereikėtų painioti su atliktų užduočių aprašymu ar turinio bei medžiagos aprašymu;
  • apibrėžia sąlygas, kurioms esant mokymosi rezultatas turėtų būti pasiektas;
  • formuluojant naudojami aktyvūs veiksmažodžiai, aprašantys siekiamą elgseną (žr. žemiau išvardintus veiksmažodžius):

 

1 pavyzdys: Skirtumai formuluojant mokymosi tikslus

Žemesniojo lygio mąstymo gebėjimai

Aukštesniojo lygio mąstymo gebėjimai

Pabaigę šią pamoką jūs gebėsite paaiškinti eismo reguliavimą.

Pabaigę šį kursą jūs gebėsite analizuoti eismo rizikas

Šio kurso tikslas – apibrėžti pagrindines žemės topografinio matavimo sąvokas.

Pabaigę šį kursą jūs gebėsite taikyti pagrindines žemės topografinio matavimo technikas matuojant vietovę.

Pabaigę šią pamoką jūs gebėsite išvardinti esmines bendravimo taisykles, reikalingas jūsų kompanijos valdymui.

Pabaigę šį kursą jūs gebėsite sukurti efektyvią savo įmonės komunikacijos strategiją, parenkant atitinkamą turinį, medijas ir organizacinę struktūrą.

 

6 žingsniai kaip pasiekti mokymosi tikslų (pavyzdys)

1 žingsnis: Apibrėžkite mokymosi tikslą: Pabaigę mokymus jūs gebėsite nudažyti sodo suolą.

2 žingsnis: Apibrėžkite pasiektą rezultatą: nudažytas sodo suolas.

3-4 žingsniai: Užrašykite veiksmus ir sugrupuokite juos pagal tokią tvarką: susipažinti su medžiaga, nudažyti suolą viena spalva, naudoti dažus tinkamus suolo struktūrai, lygiai padengti visą paviršių dažais ir patikrinti, ar ant suolo nėra apsauginių elementų.

5 žingsnis: Apibrėžkite vertinimo kriterijus remdamiesi regėjimo ir lietimo pojūčiais: suolas nudažytas lygiai viena spalva (senoji spalva nepersišviečia, nėra dryžių, paviršius buvo gerai paruoštas, tai leido lygiai padengti spalvą), dažai tinkamai parinkti pagal suolo struktūrą (nesilupa, gerai prilipo ir nesutepti prie suolo pritaisyti elementai), visas paviršius lygiai padengtas dažais (100% visų suolo elementų padengimas), nėra pašalinių prilipusių elementų (šepečio plaukelių, apsauginės lipnios juostos dalelių, šapų ir t.t.).

6 žingsnis: Įvertinimo procesas: aš manau, kad mokymosi rezultatas bus pasiektas, kai suolas bus nudažytas.

Trukmė: apie 30 min.

Paskutinį kartą modifikuota: Pirmadienis, 2014 vasario 3, 15:36